Allmänna Villkor

Din tillfredsställelse och säkerhet är vår högsta prioritet. Därför har vi summerat upp några grundläggande regler som styr användningen av vår webbplats.

SJÖFARTSAKADEMIENs allmänna villkor för utbildningar

Anmälan
Du kan anmäla dig per telefon, e-post, eller via vår webbplats.

Bekräftelse
När du anmält dig får du en bekräftelse till din e-post på din anmälan. Skulle din utbildning vara fulltecknad tar vi kontakt med dig och diskuterar alternativa tider.

Avbokning
Om du av någon anledning får förhinder att deltaga i din workshop, utbildning eller seminarium är det viktigt att du omgående meddelar oss det. Om inte annat överenskommits så gäller följande avbokningsregler:

• Vid avbokning 28–14 kalenderdagar före kursstart debiteras 50% av priset
• Vid avbokning 13–0 kalenderdagar före kursstart debiteras fullt pris.
• Du har möjlighet att överlåta din plats till en kollega.
• Deltagare som bokat kostnadsfritt seminarium eller föreläsningar och som vid förhinder inte avbokats av deltagare 48 timmar före utsatt tid debiteras med 295 SEK+moms

Observera att sen avbokning för internat även kan medföra avbokningsavgift motsvarande hotellkostnaden från hotellet/konferensanläggningen enligt deras branschpraxis.

Ombokning
Vid ombokning som sker 28-14 kalenderdagar före utbildningens början debiteras 25% av avgiften för den utbildning som ursprungligen beställts. Vid ombokning som sker 0-13 kalenderdagar före utbildningsstart debiteras 50% av avgiften.

Preliminär bokning kurser och utbildningar
Preliminär bokning är endast möjlig att göra fram till 28 dagar innan utbildningsstart. Preliminär bokning som ej avbokats eller ombokats skriftligen av kund blir automatiskt definitiv efter denna tidpunkt. Bokning som inkommit 28 dagar eller senare innan kursstart är alltid definitiv.

Inställande av aktivitet och event
I de fall då deltagarantalet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in en aviserad aktivitet senast 1 vecka före aktivitetens start. Detta gäller även om lärare eller föreläsare akut insjuknar och lämplig ersättare ej kan anskaffas. Vi svarar inte för hos deltagaren, uppkomna kostnader vid inställande av workshop-, utbildning eller seminarier och tillämpar i övrigt köplagen.

Force majeure
Vi ansvarar ej för de fall då våra aktiviteter eller event hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför Sjöfartsakademiens kontroll.

Produktutveckling
Vi förbehåller oss rätten att kontinuerligt utveckla allt innehåll i våra aktiviteter och event för att på bästa sätt möta kundernas krav och förväntningar. Det innebär att programmet kan avvika från respektive beskrivning och inbjudan på vissa punkter.

Dokumentation
Dokumentation i form av text/bild material i pärmar, aktuell litteratur kopplade till utbildningen samt eventuella aktuella artiklar från tidningar och tidskrifter tillhandahålls vid respektive utbildningstillfälle (gäller ej seminarier eller föreläsningar).

Pris
Utbildningsavgifter avser bokad aktivitet, dokumentation, men inte internatkostnad. Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar.

Kurser
Kurserna genomförs under dagtid men även kvällspass kan förekomma. Eventuellt logi ordnas och betalas av deltagaren själv. Vid våra kurser ingår kostnader för lunch samt för- och eftermiddagskaffe i kursavgiften.

Betalning
Avgift för utbildningstillfälle betalas med betal- eller kreditkort i samband med bokningen.

Övrigt
Enligt personuppgiftslagen, PUL, måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter vi får om dig när du anmäler dig till en eller flera av våra utbildningar. De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas med datorteknik av SJÖFARTSAKADEMIEN, som är ansvarig för behandlingen. Uppgifterna kommer att behandlas för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig samt för utskick av information och erbjudanden via post eller e-post.

När du godkänner våra avtalsvillkor samtycker du även till behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du även rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Vill du att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt register, kontakta oss i så fall.

SJÖFARTSAKADEMIENs Dataskyddspolicy

Sjöfartsakademien på Käringön AB (org. nr. 556957-2455, nedan refererat till som ”SFA”, ”vi” eller ”oss”) tillhandahåller utbildningstjänster i syfte att göra det möjligt för konsumenter att genomföra köp på nätet.
SFAs huvudkontor är beläget på Öviken 173, 47474 Käringön (Sverige).

SFA behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din personliga integritet. Genom denna dataskyddspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av SFA och du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Genom att använda SFAs tjänster, godkänner du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du samtycker till överföring av personuppgifter till en annan organisation för behandling i stat utanför EES- området och tlll möjligheten att använda elektronisk kommunikation. Innan du använder dig av SFAs tjänster är det viktigt att du läser och förstår hela dataskyddspolicyn.

Insamling av personuppgifter
När du använder någon av SFAs tjänster kan vi samla in och behandla nedanstående kategorier av personuppgifter:

Information som du lämnar till oss: Vid användning av våra tjänster kan du komma att lämna information. Ytterligare information kan du komma att lämna genom användning av vår hemsida, över telefon eller via e-mail.

Information som vi samlar in: Med anledning av din användning av våra tjänster, kan vi automatiskt komma att samla in följande information:

• Information om varor/tjänster – detaljer om de varor du köper etc.
• Historisk information – information om dina tidigare köp, betalningshistorik, eventuella nekade köp etc.
• Finansiell information – information om årlig taxering, eventuella kreditåtaganden och eventuella betalningsanmärkningar
• Information om hur du använder SFAs hemsidor – svarstider per sida, nedladdningsfel och vilka metoder som används för att bläddra bort från sidan
• Enhetsinformation – såsom ip-adress som används för att ansluta din dator till internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar, operativsystem och plattforms- och bildskärmsupplösning, samt
• Geografisk information.

Behandling av personuppgifter
All insamling av personuppgifter sker i syfte att utföra och förbättra våra tjänster. SFA behandlar personuppgifter för följande ändamål:

• för att fastställa din identitet,
• för att administrera din betalning och kundförhållandet – för att fullgöra våra skyldigheter som följer av de avtal som du har ingått med oss och för att förse dig med den information och de produkter och tjänster som du har begärt från oss.
• för kundanalys och för att administrera SFAs tjänster samt för att kunna vidta interna åtgärder så som felsökning, analys av data, tester, forskning, samt för statistiska ändamål och enkäter.
• för att avgöra vilka betalningsalternativ SFA kan erbjuda dig.
• för att genomföra intern kreditbedömning.
• för att genomföra riskanalys och riskhantering.
• för att förbättra våra tjänster så att innehållet presenteras på ett sätt som är optimalt för dig baserat på din valda enhet.
• för att förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av våra tjänster som led i arbetet att hålla våra tjänster säkra och trygga.
• för affärsutveckling samt
• för att efterleva tillämplig lagstiftning.

Du samtycker även till att dina uppgifter kan användas för utskick av periodiska nyhetsbrev eller annan marknadskommunikation rörande SFA, annat bolag i SFA eller våra utvalda partners. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@nordtac.com

Delning av information
Vi kan i vissa fall komma att dela din information med utvalda tredje parter såsom:
Bolag som är del av SFA, leverantörer och underleverantörer: SFA kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag i SFA, till våra leverantörer och till våra underleverantörer för fullgörandet av de avtal vi ingår med dem eller med dig. Dessa bolag kommer endast behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivits i denna dataskyddspolicy.

Kreditupplysningsföretag: Du är införstådd med att dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag i syfte att avgöra din kreditvärdighet när du ansöker om att betala med SFAs betalsätt.

Hur SFA lagrar dina personuppgifter
Uppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Dessa uppgifter kan eventuellt behandlas av personal som är verksam utanför EES och som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer. Genom att tillhandahålla oss dina personuppgifter samtycker du till denna eventuella överföring, lagring och behandling. SFA kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert.

Vad vi inte gör med dina uppgifter
SFA kommer inte sälja eller på annat sätt överlåta dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtyckt till detta eller det krävs enligt gällande lagstiftning.
I vissa fall kan din tidigare godkända adress komma att fyllas i automatiskt efter det att du har angivit din e-postadress och ditt postnummer.

SFAs betalsätt
Om du väljer att betala med ett av SFAs betalsätt (t.ex. SFA Faktura), kan SFA komma att behöva inhämta externa adressuppgifter och en kreditupplysning i syfte att uppfylla kravet på god kreditgivningssed. Vi kommer att inhämta, dokumentera och behandla information om din kredithistorik och eventuella betalningsanmärkningar. Vid försäljning av en fordran kan information som hör till det aktuella köpet överföras till ett externt inkassobolag.

Användning av länkar
SFAs webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om du besöker andra webbplatser så gäller inte längre SFAs användarvillkor. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbplatser.

Kontakta oss
Sjöfartsakademien på Käringön AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter avseende SFAs tjänster I enlighet med personuppgiftslagen. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att återkalla ditt samtycke till ytterligare marknadskommunikation. För att få ett utdrag ur vårt register, begära korrigering av eventuellt felaktiga personuppgifter, återkalla ditt samtycke till marknadsföring eller för att få ytterligare information om SFAs personuppgiftsbehandling kan du skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@sjofartsakademien.se eller ett brev till:

Dataskydd
Sjöfartsakademien på Käringön AB
Box 4037
474 04 Käringön


Sjöfartsakademien på Käringön AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa regler och villkor när som helst utan förvarning.
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 09 januari 2023.

Öviken 173

474 74 Käringön

+46 (0) 702 814 555

info@sjofartsakademien.se
SiteLock